Riaghaldairean

Oilthigh Ghlaschu An t-Ollamh Sheila Kidd
Oilthigh Obar Dheathain An t-Ard-Ollamh Michelle NicLeòid (Cathraiche)
Oilthigh Dhùn Èideann An t-Àrd-Ollamh Wilson MacLeod
Comhairle Earra-Ghàidheil is Bòid Mary-Jean Devon
Jamie McGrigor
Andrew Vennard
Seanadh Earra-Ghàidheil An t-Urr. Ruairidh MacLeòid
Comhairle na Gàidhealtachd An Comhairliche Margaret Paterson
An Comhairliche Calum Rothach
Comataidh Foghlam Eaglais na h-Alba An t-Urr. Aonghas Moireasdan
Institiut Foghlaim na h-Alba (EIS)
Taghadh Rùnaire na h-Alba Jo NicDhòmhnaill