Riaghaldairean

Oilthigh Ghlaschu An t-Ollamh Sheila Kidd
Oilthigh Obar Dheathain An t-Ollamh Michelle NicLeòid (Cathraiche)
Oilthigh Dhùn Èideann An t-Àrd-Ollamh Wilson MacLeod
Comhairle Earra-Ghàidheil is Bòid
Seanadh Earra-Ghàidheil An t-Urr. Ruairidh MacLeòid
Comhairle na Gàidhealtachd An Comhairliche Margaret Paterson
Bòrd na Gàidhlig Mona Wilson
Comataidh Foghlam Eaglais na h-Alba An t-Urr. Coinneach Dòmhnallach
Institiut Foghlaim na h-Alba (EIS) Laura Howitt
Taghadh Rùnaire na h-Alba Jo NicDhòmhnaill